همه دسته بندی ها
بازگشت

روشنایی اتاق نشیمن

Living Room Lighting

مفهوم طراحی:


فضای اتاق نشیمن نیاز به 3 نوع روشنایی دارد: روشنایی محیط، روشنایی وظیفه و روشنایی تاکید.

روشنایی محیط یک نور پراکنده، نرم و یکنواخت را به کل فضا فراهم می کند.

روشنایی وظیفه به ارائه یک لومن قوی تر به منطقه کاری خاص کمک خواهد کرد.

و روشنایی تاکید خواهد روشنایی نقطه خاص به ایتم خاص از اتاق فراهم می کند.

انتخاب های بی شماری، انواع بیضه ها و گزینه های مختلف نواوری برای انتخاب از این سه نوع روشنایی برای یک اتاق نشیمن وجود دارد.


قبلی

هیچ کدام

همه

هیچ کدام

بعدی
محصولات توصیه شده

جستجوی مرتبط